Aksjeemisjon Visit Lyngenfjord 2018

For å gi de to nye kommunene Skjervøy og Nordreisa muligheten til å komme inn på eiersiden til Visit Lyngenfjord og for å styrke selskapets egenkapital for å muliggjøre videre utvikling, har generalforsamlingen bestemt at det gjennomføres en aksjeemisjon.

Aksjeemisjon
28.05.201809:09 Georg Sichelschmidt

Tegningsperiode: 23.05.2018 til 23.08.2018.

Det ble i ordinær generalforsamling i Visit Lyngenfjord AS 23.05.2018 truffet følgende beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen:

 1. Aksjekapitalen økes fra NOK 895 625, med minst NOK 250 000 og inntil NOK 1 00 000, til inntil NOK 1 895 625.
 2. Aksjenes pålydende er NOK 1. Tegningskursen er NOK 1.
 3. Tegningsperioden starter 23. mai 2018 og avsluttes den 23. august 2018. Tegning skjer på tegningsblankett som er vedlagt.
 4. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning fravikes. Dette begrunnes med at de to nye samarbeidskommunene skal kunne eie aksjer på lik linje med de tre eksisterende kommunene som eier aksjer i dag. Dersom Nordreisa Kommune og Skjervøy kommune ønsker å være med på aksjeutvidelsen, så forutsettes det at hver kommune går inn med 250 000 aksjer hver pålydende NOK 1,-.
  I tillegg skal nye reiselivsbedrifter ha mulighet til å bli aksjonærer på linje med de eksisterende reiselivsbedriftene som i dag er aksjonærer.
 5. Tegning skal skje mot kontant innskudd til selskapets bankkonto 4740 15 64 337.
 6. Fristen for å tegne aksjene er den 23.08.2018. Frist for innbetaling er den 26.08.2018.
 7. De nye aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett.
 8. Utgifter til kapitalforhøyelsen er anslått til kr. 10.000.
 9. Som følge av aksjekapitalforhøyelsen må vedtektene endres tilsvarende, og styret fikk fullmakt av generalforsamling at vedtektenes § 4 skal endres i overensstemmelse med endelig antall tegnede aksjer.
 10. Selskapets vedtekter, årsregnskapet og årsberetningen for de to siste år holdes i tegningsperioden tilgjengelig på selskapets kontor i Olderdalen.

Tegningsblanketten (se vedlagt) må være kommet frem til selskapet innen fristen!

 Arbeidet blir finansiert med middler fra Troms Fylkeskommune.

google map